hlavicka
dvere

Pro uchazeče

Přijímací řízení

Informace a kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019


Čtyřleté maturitní DISTANČNÍ STUDIUM

oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

Informace osobně: vždy v úterý od 11:00 do 18:00 h (pokud nejsou prázdniny nebo svátek)

Kriteria přijímacího řízení do 1. ročníku

V oborech s maturitní zkouškou se v prvním kole konají povinné jednotné zkoušky.

Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na celkovém hodnocení uchazeče z 60%.

Kritériem pro přijetí školou (40% hodnocení) je absolvování ústního pohovoru.

Přijímání přihlášek pro l. kolo přijímacího řízení bude uzavřeno 1. 3. 2018. Další kola budou probíhat průběžně, jediným kritériem bude přijímací pohovor.

Kriteria přijímacího řízení do vyššího ročníku

Přijímací zkoušky se nekonají.

Zápis probíhá průběžné, vždy v úterý od 11:00 do 18:00 hod. v budově školy (SPŠE), popř. po telefonické domluvě s paní ředitelkou. Vždy je třeba s sebou přinést vysvědčení ze všech absolvovaných ročníků jiné SŠ.

Přijetí bude uchazeči potvrzeno při podpisu smlouvy o studiu a zaplacení zálohy školného pro daný školní rok.

Přihlášky se přijímají až do naplnění celkové kapacity školy.

Cena za školní rok: 24 000 Kč (lze sjednat splátkový kalendář)

Ve školním roce 2018/2019 škola pokračuje ve vzdělávání formou ČTYŘLETÉHO DISTANČNÍHO MATURITNÍHO studia pro absolventy/tky základních škol nebo pro uchazeče/čky, kteří ukončili studium na jiné střední škole ve vyšším ročníku (např. SOU, SOŠ nebo vyučení v oboru) mohou být na základě předložení všech vysvědčení (a případného určení rozdílových zkoušek) přijati do vyššího ročníku a tím si mohou zkrátit dobu vzdělávání.

ČTYŘLETÉ DISTANČNÍ STUDIUM je založeno na samostatném studiu žáků s využitím komunikace se školou - vyučujícími prostřednictvím ITE a doporučenou účastí na předepsaných konzultacích (7x - 8x za pololetí vždy v úterý od 13:00 do 19:50 h). Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „Obchodní akademie”. Pro každé pololetí je zpracován tematický plán s povinným obsahem učiva. Během pololetí žáci zpracovávají zadané úkoly, testy, cvičení, seminární práce. V posledním měsíci každého pololetí jsou předepsány klasifikační zkoušky. Studium je ukončeno maturitní zkouškou v souladu s platnou školskou legislativou, která umožňuje navazující studium na vysoké škole.

Do distanční formy studia se hlásí lidé časově a pracovně vytížení, kteří potřebují středoškolské vzdělání.

Maturanti/tky - absolventi/tky obdrží doklad Europass - dodatek k maturitnímu vysvědčení v české a anglické (německé) verzi.

Celoživotní vzdělávání

Pro školní rok 2017/2018 nabízíme také možnost přihlásit se k vykonání jednotlivé maturitní zkoušky v rámci učebního plánu oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie (podle §113 zákona 561/2004 sb.).

Jednotlivou zkoušku může vykonat každý, kdo získal alespoň základní vzdělání a není žákem střední školy. Jedná se o zkoušku, která svým obsahem odpovídá maturitní zkoušce. Absolvent získá osvědčení o vykonání zkoušky.

K vykonání jednotlivé maturitní zkoušky se hlásí lidé, kteří potřebují pro své povolání získat dílčí odborné vzdělání.

Podrobné informace a podmínky přihlášení ke zkoušce najdete na stránkách školy během srpna.